Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě https://www.dveredokrbu.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1.Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://www.dveredokrbu.cz je:
 
Libuše Tržická
Ostrá 113
289 22 p.Lysá nad Labem
IČO: 61906085
DIČ: CZ6855291146
 
Uzavření kupní smlouvy
1.Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu https://www.dveredokrbu.cz,
   jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními
   podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
3.Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká
   okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
6.Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky
   (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
7.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další
   objednávky tohoto nakupujícího a požadovat úhradu přepravních nákladů v plné výši dle našich přepravních podmínek.
8.Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a
    archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných
    předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
9.Do zahraničí je prodej vyloučen.

 

 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Cena Přepravy:

Cena dopravného se odvíjí od hmotnosti objednávky:

Do 10kg 170,-Kč,
do 15 Kg 240,-Kč, 
do 20 kg 320,-Kč, 
do 25 kg 460,-Kč 
Doběrečné 60,-Kč
 
Těžší balíky posíláme př.fi.TOPTRANS dle jejího ceníku.
Do zahraničí neposíláme.