Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě https://www.dveredokrbu.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1.Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu https://www.dveredokrbu.cz je:
 
Libuše Tržická
Ostrá 113
289 22 p.Lysá nad Labem
IČO: 61906085
DIČ: CZ6855291146
 
Uzavření kupní smlouvy
1.Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu https://www.dveredokrbu.cz,
   jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními
   podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
3.Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká
   okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
6.Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky
   (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
7.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další
   objednávky tohoto nakupujícího a požadovat úhradu přepravních nákladů v plné výši dle našich přepravních podmínek.
8.Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a
    archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných
    předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
9.Do zahraničí je prodej vyloučen.

 

REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE) 

1. Tyto reklamační a záruční podmínky jsou zpracovány dle příslušných paragrafů Občanského zákoníku a Zákoníku o ochraně spotřebitele. 

2. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahující jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo nebo místo podnikání, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

3. Na výrobek je poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem. U potřeby uvedení do provozu autorizovanou, popř. odbornou firmou začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. 

4. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady a vady materiálu vzniklé prokazatelně v průběhu platné záruční doby. 

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a dále: 

– na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou a zásahy, napojením na nedostatečně dimenzovaný komín nebo komín s nízkým tahem,

 – nepřiměřeným zacházením či použitím a nedodržením podmínek pro používání a údržbu (viz. Návod k obsluze)

 – na vady způsobené mechanickým poškozením skla které nebyly způsobeny přepravou, montáží a nebo při uvedení krbových dvířek do provozu.

 – záruka se nevztahuje na poškození skla v případě přepravy externí dodavatelskou službou. Nutno řešit reklamaci ihned při převzetí výrobku v termínu příslušné přepravní společnosti, nebo u výrobce do 24.hod.Vše je nutno zdokumentovat.

 – pokud je věc skladována ve vlhkých a nekrytých prostorách, popř. je používána v prostorách, které neodpovídají bytovému prostředí.

– na škody, vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních vlivů, násilného poškození.

 – poškozením při přepravě v případě vlastní přepravy. 

6. Na spotřební materiál použitý při opravě nebo výměně části krbových se prodloužení záruční doby nevztahuje. 

7. Reklamace se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším jiný podnikatel, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím. 

8. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, dále písemné potvrzení ve 30-ti denní lhůtě o provedení opravy a o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

9. V prvních 6-ti měsících od zakoupení bude reklamace vyřízena jako rozpor s kupní smlouvou dle ustanovení t 616 občanského zákoníku. V následujících měsících záruční doby bude postupováno dle t 622 občanského zákoníku podle toho, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou. 

10. Reklamace se přijímají a vyřizují výhradně jen s kupujícím. 

11. Při předání věci do reklamace je kupující povinen sdělit, příp. doložit typové označení výrobku a podrobný popis závady. 

12. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že je výrobek reklamován u prodávajícího, který výrobek prodal a že je v záruční době. Za nejvhodnější pro prokázání těchto skutečností je předložení prodejního dokladu 

13. Ostatní, v těchto reklamačních a záručních podmínkách neupravené postupy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

 

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Cena Přepravy:

Cena dopravného se odvíjí od hmotnosti objednávky:

Do 10kg 170,-Kč,
do 15 Kg 240,-Kč, 
do 20 kg 320,-Kč, 
do 25 kg 460,-Kč 
Doběrečné 60,-Kč
 
Těžší balíky posíláme př.fi.TOPTRANS dle jejího ceníku.
Do zahraničí neposíláme.